PIAGAM PELANGGAN Cetak

 

BIL

PERKARA

SASARAN/TEMPOH

1

PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

Pendaftaran pindah milik oleh penerima @ penolak dengan dokumen yang lengkap

 

1 hari bekerja

2

PENDAFTARAN HAKMILIK SEMENTARA MUKIM AKAN DIDAFTARKAN SELEPAS PEMBAYARAN NOTIS BAHAWA HASIL TANAH HARUS DIBAYAR

(BORANG 5A KANUN TANAH NEGARA)

 

5 hari bekerja

3

KEBENARAN URUS NIAGA

Kelulusan Pentadbir Tanah

Kelulusan daripada PTG

Kelulusan daripada Menteri Besar

Kelulusan daripada Exco

 

5 hari bekerja

10 hari bekerja

30 hari bekerja

60 hari bekerja

4

PERMOHONAN TANAH (INDIVIDU)

Siasatan SO

Penyediaan Borang 5A setelah mendapat kelulusan MMKN

 

4 bulan

5 hari bekerja

5

PECAH SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN

Keputusan OSC hingga kepada kelulusan Pentadbir Tanah

 

TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK

PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA

 

Permohonan daripada Juruukur berlesen (JUB) KEPADA MMKN

 

Penyediaan Borang 5A selepas persetujuan bertulis diterima daripada tuan tanah

 

 

7 hari bekerja

 

 

 

 

5 hari bekerja

6

PENYATUAN TANAH

Siasatan Penolong Pegawai Tanah

 

21 hari bekerja

 

7

TUKAR SYARAT TANAH

 

Siasatan SO hinga ke PTG

 

Borang 7G dikeluarkan setelah keputusan MMKN diterima

 

Keseluruhan proses tukar syarat tanah

 

 

 

38 hari bekerja

 

5 hari bekerja

 

4 bulan

8

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA (LMS)

 

Siasatan ke atas tanah melalui Notis 29 A

 

 

1 bulan

 

9

PENGAMBILAN TANAH

Mengeluarkan surat panggilan bicara selepas penerimaan warta

 

Pengeluaran Borang H (dikeluarkan selepas perbicaraan)

 

Bayaran Pampasan selepas terima waran (bayaran melalui EFT {Electronic Fund Transfer} – masuk akaun bank penerima pampas an)

 

 

7 hari bekerja

 

 

5 hari bekerja

 

14 hari bekerja

10

PERMIT PENGALIHAN

 

Surat kelulusan permit baru Pengalihan

 

Surat kelulusan permit sambungan Pengalihan

 

 

7 hari bekerja

 

1 hari bekerja

11

PENERIMAAN HASIL TANAH

10 minit

12

BAUCAR BAYARAN AKAN DISEDIAKAN SETELAH PENERIMAAN INVOIS

Melalui SPEKS

 

 

14 hari bekerja

 

13

GUAMAN GADAIAN

 

Tarikh siasatan ditetapkan setelah penerimaan permohonana

 

Penetapan tarikh lelongan

 

Borang 16 I dikeluarkan setelah selesai menerima bayaran

 

 

 

7 hari bekerja

 

Tarikh perbicaraan

 

7 hari bekerja

14

ADUAN PELANGGAN

Mengambil tindakan segera terhadap aduan yang diterima dan member maklumbalas terhadap aduan dengan kadar segera

 

 

30 hari bekerja

15

KEPUTUSAN MMKN HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON MELALUI SISTEM PESANAN RINGKAS (SMS) / TELEFON

 

1 hari bekerja